Close

Former Commissioners

Divisional Former Commissioner
Serial Number Name From To
1 Shri Santosh Kumar Sharma 01/01/1977 14/07/1980
2 Shri Omprakash Mehra 14/07/1980 06/07/1981
3 Shri SharadChandra Behar 06/07/1981 22/07/1982
4 Shri Ravindra Sharma 22/07/1982 19/11/1984
5 Shri Raghunath Prasad 19/11/1984 19/06/1985
6 Shri Dr. K.C. Dubey 19/06/1985 13/06/1986
7 Shri Vinod Kumar Dhal 20/06/1986 09/09/1987
8 Shri Ranvir Singh 10/09/1987 03/02/1989
9 Shri Ramesh Saxena 04/02/1989 05/04/1990
10 Shri A.K. Vijayvargiya 06/08/1990 02/11/1991
11 Shri N.K. Tiwari 02/11/1991 10/04/1993
12 Shri Nanhe Singh 10/04/1993 07/07/1996
13 Shri P.S.Tomar 08/07/1996 17/07/1996
14 Shri Man Dahima 18/07/1996 07/05/1997
15 Shri Mohan Gupta 16/05/1997 30/09/2000
16 Shri Dr. P. Raghavan 16/10/2000 29/12/2000
17 Miss S. Ravla 15/01/2001 29/12/2003
18 Shri C.P. Arora 29/12/2003 31/07/2004
19 Shri Jaideep Govind 01/08/2004 04/06/2007
20 Shri S.K.Vashistha 04/06/2007 31/07/2008
21 Shri Premchand Meena 11/08/2008 22/09/2009
22 Shri T. Dharma Rao 22/09/2009 08/08/2011
23 Shri Arun Kumar Pandey 08/08/2011 08/11/2013
24 Shri K. C. Gupta 08/11/2013 23/12/2013
25 Shri Arun Kumar Pandey 17/12/2013 17/04/2014
26 Shri SheoShekhar Shukla 17/04/2014 19/08/2014
27 Shri Ravindra Pastor 19/08/2014 31/03/2017
28 Shri M.B.Ojha 04/04/2017 08/01/2019
29 Shri Ajeet Kumar 08/01/2019 24/02/2020
30 Shri Anand Sharma 24/02/2020 19/01/2021
31 Shri Sandeep Yadav 20/01/2021 31/07/2023